fbpx

Category: Online intervisie

Intervisies voor advocaten zijn een ‘moetje’.

Sommige advocaten ervaren de door de Orde van Advocaten verplicht gestelde kwaliteitstoetsen soms als een verplicht nummer. Bij het deelnemen vinden zij het vaak lastig om een dilemma te bedenken om met de groep te bespreken.

Wat kan je doen om intervisie leuk en nuttig te maken terwijl het bovendien geen aanslag vormt op je dagelijkse werk?

Het antwoord is eenvoudig. Veel advocaten wachten tot de laatste twee maanden van het jaar (november, december) om nog even alle intervisiepunten te halen. Uiteraard is er bij Intervitair voldoende aanbod, dus dit kan zeker. Het nadeel van deze methode is echter dat het volgen van intervisie in november en december – toch vaak drukke maanden – een grote aanslag op de praktijk vormt. Ook inhoudelijk komt de intervisie minder uit de verf. Bij de eerste online van intervisie van twee uur kan je een goed dilemma neerleggen, maar als je (bij wijze van spreken) de volgende dag direct weer een intervisie volgt dan ontstaat vanzelfsprekend een zekere ‘dilemma-moeheid’.

Veel beter is het om de intervisie te spreiden over het jaar. Een recent dilemma zit dan nog goed in het geheugen, terwijl het volgen weinig tijd kost. Veruit de meeste advocaten volgen online intervisie van twee uur achter elkaar. Om aan 8 intervisiepunten (waarvan 4 po-punten) te geraken, ligt het voor de hand om ieder kwartaal van het jaar één online intervisie te volgen. Ons motto is dus:

Één intervisie per kwartaal, beter voor ons allemaal. 😊

De NOVA staat online intervisie definitief toe

De Nederlandse Orde van Advocaten (NOVA) heeft vandaag bekend gemaakt dat zij het volgen van online intervisie definitief zal toestaan.

Aanvankelijk was het volgen van online intervisie niet toegestaan. Vanwege de coronamaatregelen heeft de algemene raad in april 2020 besloten om online deelname aan de kwaliteitstoetsen, voor de vormen intervisie en gestructureerd intercollegiaal overleg, toe te staan. Die tijdelijke maatregel duurde aanvankelijk tot april 2021, maar werd kort voor die datum verlengd naar eind 2021 in verband met het aanhouden van de pandemie.

Online intervisie toestaan was dus altijd bedoeld als tijdelijke maatregel, maar hier komt nu verandering in. De Nederlandse Orde van Advocaten schrijft hier zelf over “Gebleken is dat online intervisie en gestructureerd intercollegiaal overleg op een goede wijze wordt vormgegeven, zodat voortzetting daarvan verantwoord en wenselijk is. De toelichting op de Voda zal worden aangepast om fysieke deelname en online deelname beide permanent mogelijk te maken. Dit geldt niet voor kwaliteitstoetsing door middel van peer review omdat hierbij vertrouwelijke dossiers worden beoordeeld.”

Voorts schrijft de Nederlandse Orde van Advocaten dat online intervisie permanent toegestaan zal worden, maar dat zij ook ziet dat steeds meer bijeenkomsten voor intervisie weer fysiek plaatsvinden omdat sommige advocaten hieraan de voorkeur geven. Daarom blijft ook die mogelijkheid bestaan.

Wij als Intervitair juichen dit besluit van harte toe. Wij vinden dat de Nederlandse Orde van Advocaten heel goed gezien heeft dat online intervisie werkt en als keuze moet blijven bestaan naast fysieke bijeenkomsten. Op het platform van Intervitair kan intervisie op locatie én online intervisie worden aangeboden. Alle intervisies zijn hier te vinden: https://intervitair.nl/intervisies/

Mogelijkheid van online deelname aan kwaliteitstoetsen is verlengd tot 1 januari 2022

Via Intervitair worden intervisies momenteel grotendeels ‘online’ aangeboden. Toch is dit eigenlijk de uitzondering en niet de regel. Strikt genomen dient intervisie uitsluitend fysiek plaats te vinden, maar uiteraard hebben de Corona omstandigheden ertoe geleid dat de Nederlandse Orde Van Advocaten (NOVA) besloten heeft dat intervisie online onder voorwaarden wordt erkend als volwaardige intervisie.De NOVA heeft oorspronkelijk besloten dat intervisies vanaf april 2020 tot en met eind 2020 online plaats mochten vinden. Later is deze termijn verlengd tot 1 april 2021.

Recentelijk, op donderdag 25 maart 2021 heeft de Nederlandse Orde Van Advocaten de termijn nogmaals verlengd, namelijk tot eind 2021, wederom in verband met de corona problematiek en om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Het oorsponkelijke bericht treft u hier: https://www.advocatenorde.nl/nieuws/online-deelname-aan-kwaliteitstoetsen-verlengd-tot-1-januari-2022

Online intervisie is, zoals gezegd, de uitzondering en dient aan bepaalde eisen te voldoen. Die eisen blijven bij de verlenging onverkort gelden en zijn de volgende:

  1. alle deelnemers gaan akkoord met deelname aan de kwaliteitstoetsen door videoconferentie;
  2. de identiteit van de deelnemers wordt gecontroleerd door gespreksleider of begeleider;
  3. de aanwezigheid van de deelnemers wordt tijdens de bijeenkomst gecontroleerd door de gespreksleider of begeleider;
  4. de vertrouwelijkheid wordt door alle deelnemers gewaarborgd door onder meer deelname aan de bijeenkomst in een afgesloten ruimte zonder aanwezigheid van derden.

PO-Punten

In verband met de Coronamaatregelen en het daarmee samenhangende beperkte cursusaanbod in 2020, waren de PO-verplichtingen voor 2020 gehalveerd, en daarmee ook de verplichtingen voor wat betreft de kwaliteitstoetsen. Voor 2021 is deze halvering opgeheven en dient het reguliere aantal van 8 uur intervisies te worden gevolgd.

U kunt dit jaar dus 8 uur online intervisie volgen. Dit zijn 4 sessies van 2 uur. Wilt u verzekerd zijn van goede vaste prijs, overweeg dan een jaarabonnement bij Intervitair voor maar €299,- per persoon. Hiermee heeft u de meeste keuze voor de minste kosten. Meer informatie over Jaarabonnement 

Online intervisie voor advocaten, mag dat ook?

Hoe intervisie voor advocaten mag worden vormgegeven is grotendeels in handen van de door de Orde van Advocaten aangestelde intervisiebegeleider. Deze is hiervoor speciaal opgeleid. De intervisiebegeleider (of gespreksleider) bewaakt de structuur en tijd en zorgt dat iedereen zijn zegje kan doen op een gestructureerde en veilige manier. Ook dient de intervisiebegeleider/gespreksleider ervoor zorg te dragen dat wordt voldaan aan de eisen die zijn gesteld voor intervisie.

Welke eisen dit zijn, is elders op de pagina opgesomd. Belangrijkste is dat de intervisiebegeleider de juiste papieren heeft, dat de intervisie plaatsvindt met minimaal 3 en maximaal 10 advocaten en dat de intervisie online maximaal 2 uur duurt en fysieke intervisiebijeenkomsten maximaal 4 uur per dag.

De orde van advocaten heeft in eerste instantie bepaald dat intervisie fysiek dient plaats te vinden, maar nood breekt wet: bij het intreden van de Covid-19 pandemie heeft de Orde besloten dat intervisie ook online mag plaatsvinden. Op moment van schrijven is dat zelfs de enige mogelijkheid.

In eerste instantie besloot de Orde van Advocaten in 2020 dat de intervisie online mocht plaatsvinden t/m het einde van het jaar, maar gelukkig heeft de Orde van Advocaten die maatregel verlengd t/m 1 april 2021.

Tot 1 april 2021 mag intervisie dus online plaatsvinden, bijvoorbeeld via Zoom, Google Meet, Skype of Microsoft Teams. Wat er daarna gebeurt kunnen wij nog niet zeggen. Volgt u intervisie graag online, dan adviseren wij vroeg te boeken, aangezien we niet zeker weten of dat straks nog wel kan.

Top