1. Deze algemene voorwaarden van Intervitair, een handelsnaam van LawTree B.V., ondernemer en gebruiker met adres Weena 505 te (3013AL) Rotterdam en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 80641970, zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen met u, waaronder alle verleende opdrachten, aanvullende en vervolgopdrachten. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Intervitair mag deze algemene voorwaarden te allen tijde wijzigen, waarbij de gewijzigde versie van toepassing is zodra deze op haar website gepubliceerd is.
 2. Alle offertes en aanbiedingen van Intervitair vervallen automatisch na 14 dagen, tenzij door Intervitair iets anders wordt gecommuniceerd. Indien enige tussen u en Intervitair overeengekomen bepaling nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van kracht en zal Intervitair een nieuwe bepaling formuleren die recht doet aan doel en strekking van de oorspronkelijke bepaling, welke nieuwe bepaling alsdan tussen partijen geldt. 
 3. U beseft dat Intervitair een platform is waarop vraag en aanbod bij elkaar komen, terwijl uw overeenkomst met Intervitair niets anders behelst. Voor Intervitair geldt uitsluitend een inspanningsverplichting om de daaruit voortvloeiende taken naar beste kunnen uit te voeren. Intervitair kan als platform nimmer aansprakelijk of verantwoordelijk gehouden worden voor (bijvoorbeeld) matige kwaliteit van Intervisies, ongewenste gedragingen van deelnemers, gebrekkige intervisieruimtes en al het andere wat de verantwoordelijkheid is van de deelnemers zelf of van de intervisiebegeleider c.q. aanbieder van intervisies. Intervitair geeft geen garanties, in het bijzonder kan zij niet garanderen dat er voldoende aanmeldingen zullen zijn voor een intervisie en is zij niet verantwoordelijk voor schade indien een intervisie geen doorgang kan vinden, bijvoorbeeld omdat het minimum aantal deelnemers niet wordt gehaald.
 4. Klachten en opmerkingen ter verbetering worden altijd gewaardeerd. Klachten over een factuur of betaling dienen op straffe van verval van het recht hiertoe, uiterlijk binnen 14 dagen na die factuur of die betaling te geschieden.
 5. Intervitair neemt vertrouwelijkheid van intervisie zeer serieus. Zij zal deelnemers en Intervisiebegeleiders stimuleren vertrouwelijkheid in acht te nemen en voor zover zij zelf (als platform) met vertrouwelijke informatie in aanraking komt, zal zij zich inspannen deze vertrouwelijk te behandelen.
 6. Als intervisiebegeleider betaalt u aan Intervitair een percentage van 14% over het boekingsbedrag.
 7. U bent de aan Intervitair te betalen bedragen te allen tijde direct verschuldigd zonder korting, opschorting of verrekening. Vanaf verstrijken van de overeengekomen betaaldatum bent u in verzuim en geldt een contractuele rente van 1% per maand, terwijl u tevens incassokosten verschuldigd bent. Intervitair mag de door haar gehanteerde tarieven aanpassen.
 8. Bij gebruikmaking van het platform van Intervitair garandeert u dat u dit uit eigen naam of als gemachtigde doet, dat de informatie die u op het platform zet juist en volledig is en dat u eigenaar bent van alle van toepassing zijnde rechten van intellectueel eigendom. U vrijwaart Intervitair voor claims hieromtrent. Voorts verleent u door gebruikmaking van het platform aan Intervitair een eeuwigdurende onbeperkte wereldwijde licentie voor het gebruik van alle rechten van intellectueel eigendom, alsmede het recht uw naam, kantoor c.q. bedrijfsnaam, uw foto, logo en andere afbeeldingen te gebruiken op het platform en voor promotiedoeleinden en u te benaderen voor informatie en aanbiedingen. Een en ander tenzij u schriftelijk aangeeft dit niet te wensen.
 9. Intervitair mag altijd, zonder opgaaf van redenen haar werkzaamheden voor u beëindigen of opschorten en/of u de toegang tot het platform ontzeggen en is nimmer gehouden tot enige vergoeding van schade als gevolg hiervan. Intervitair heeft dit recht in ieder geval indien zij vreest dat sprake is van misbruik door u of indien u niet tijdig betaalt.
 10. In alle gevallen waarin Intervitair of door haar ingeschakelde derden aansprakelijk mochten zijn, zal deze aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het reeds door u aan Intervitair betaalde bedrag in de periode van maximaal drie maanden waarop de aansprakelijkheid ziet. Aansprakelijkheid voor indirecte schade of gevolgschade is altijd uitgesloten. Ook aansprakelijkheid jegens derden is uitgesloten, ook indien deze derden (in)direct belanghebbend zijn.
 11. Het recht om Intervitair aansprakelijk te stellen vervalt één maand na het moment waarop de gebeurtenis waarop de vermeende aansprakelijkheid betrekking heeft voor het eerst heeft plaatsgevonden. Eventuele andere rechten uwerzijds vervallen na één jaar.
 12. Indien u verzoekt om uitbetaling van bedragen door Intervitair, streeft Intervitair ernaar uit te betalen binnen 21 dagen na ontvangst van uw verzoek, doch dit betreft geen fatale termijn en Intervitair is in geen geval rente of kosten (hoe ook genoemd) verschuldigd bij latere betaling.
 13. Het platform en alles wat deze omvat, alsmede al het door Intervitair ontwikkelde en/of verstrekte materiaal, zoals overeenkomsten en deelnamebewijzen, zijn (ongeacht op hierop auteursrecht rust) eigendom van Intervitair en mogen door u niet worden gebruikt voor een ander doel dan uw optreden als deelnemer of Intervisiebegeleider via het platform van Intervitair. 
 14. Als intervisiebegeleider c.q. aanbieder van intervisies is het u strikt verboden om intervisies te organiseren buiten het platform van Intervitair (al dan niet met het oogmerk vergoeding aan Intervitair te ontlopen). Wilt u dit toch doen, dan dient u dit te melden aan Intervitair en kunnen schriftelijk andere redelijke afspraken worden gemaakt. Het is in alle gevallen verboden om intervisies aan te bieden voor een lager bedrag dan het bedrag waarvoor intervisies via Intervitair worden aangeboden. Tevens is het strikt verboden om (potentiële) deelnemers aan te bieden om een boeking niet via het platform te laten plaatsvinden. Bij overtreding van dit artikel verhaalt Intervitair gemiste omzet op u met een vastgesteld minimumbedrag van tienduizend euro).
 15. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Nederlands recht, terwijl de rechtbank Rotterdam exclusief bevoegd is.

Annuleringsvoorwaarden

 1. Indien u alsnog verhinderd bent voor een intervisie, heeft u tot 7 dagen voor de betreffende datum het recht om de intervisie kosteloos om te boeken naar een andere intervisie van maximaal hetzelfde bedrag als de initiële boeking. Neem hiervoor in eerste instantie contact op met de begeleider. Deze zal proberen u om te boeken naar een andere bijeenkomst van dezelfde begeleider. Is dit niet mogelijk, of komt u er samen niet uit? Neem dan contact op met Intervitair, zodat wij kunnen verplaatsen naar een bijeenkomst van een andere begeleider.
 2. De begeleider waar u geboekt heeft, heeft de mogelijkheid (niet de plicht) om u bij wijze van service ook binnen de in het voorgaande artikel genoemde termijn nog de mogelijkheid van omboeking te geven.
 3. U kunt er uiteraard ook voor kiezen om niet om te boeken, maar uitsluitend te annuleren. Uitsluitend tot 21 dagen voor de betreffende datum kan dit kosteloos.