fbpx
Familierecht en echtscheidingsmediation (Vfas begeleider)

Personen en familierecht

Familierecht en echtscheidingsmediation (Vfas begeleider)

(25 tickets beschikbaar)

door Nathalie Groenewoud

18 december
09:00
Bekijk alle data
Online intervisie
Online intervisie
Duur intervisie: 2 uur
€105,00
Boek intervisie
25 Tickets

Familierecht en echtscheidingsmediation (Vfas begeleider)

Wat?

Intervisie is een methode om met collega’s te leren van vraagstukken en successen uit de dagelijkse praktijk om zo te komen tot effectiever gedrag en functioneren. Kenmerkend aan intervisie is dus dat je samen met anderen kijkt naar het effect van eigen gedrag, beslissingen en aanpakken.

Wie?

Nathalie Groenewoud is al bijna 20 jaar advocaat en 12 jaar mediator. Daarnaast heeft zij de opleiding tot Parenting Coordinator afgerond en een jaaropleiding coaching.

Natuurlijk is zij gecertificeerd intervisiebegeleider, zowel door de Orde van Advocaten als door de Vfas goedgekeurd.

Sinds zij haar intervisiegroep familierecht en mediation heeft begeleid is zij erg enthousiast over wat intervisie oplevert.

 

Waarom intervisie?

Intervisie is verplicht. Veelal is dat de eerste reactie op het waarom. Maar intervisie is niet alleen verplicht, het kan je ook veel brengen.

Een aantal resultaten die behaald kunnen worden:

 • kunnen reflecteren op eigen gedrag en het effect daarvan in verschillende situaties;
 • vergroot inzicht in het gedrag van anderen;
 • inhoudelijke uitwisseling met anderen;
 • oplossingen en richtingen kunnen vinden met behulp van anderen;
 • vaardigheden die nodig zijn om situaties op het werk beter op te pakken;
 • vaardigheden gericht op het ondersteunen van anderen in hun leerproces

Welke methode?

In mijn intervisies gebruik ik de 8 Stappen methode, gebaseerd op de Socratische methode met de zogenaamde ‘roddelronde’.

De stappen zijn hieronder weergegeven. De stappen 3 en 4 combineer ik gewoonlijk.

Andere methodes zoals de Incidentmethode kunnen ook worden ingezet. Deelnemers krijgen voorafgaand aan de intervisie de nodige informatie toegezonden.

Voorafgaand aan de intervisie wordt aan de deelnemers gevraagd om een casus in te brengen.

Praktisch

De duur van de intervisie is 2 uur.

De intervisie vindt online plaats via Zoom. Voorafgaand aan de meeting ontvangen de deelnemers informatie en de link.

Bij voldoende deelnemers zal de intervisie doorgaan. Voor de Orde van Advocaten zijn dit tenminste 3 deelnemers. Let op: voor de Vfas zijn dit minimaal 6 deelnemers! Bij minder dan 6 deelnemers verstrekt de Vfas geen punten. Voor Vfas advocaten geldt dat de intervisiebijeenkomsten dienen te zien op mediation en/of op ethische vaardigheidsaspecten van procedures, advisering, onderhandeling en overleg.

Wanneer er onvoldoende deelnemers zijn, dan behoudt Nathalie Groenewoud zich het recht voor om de bijeenkomst te annuleren. Je kunt dan worden ingedeeld bij een andere groep op een andere datum of restitutie ontvangen.

 

Kosten

De kosten bedragen 105 euro exclusief btw.

 

Start van elke intervisiebijeenkomst

Bij iedere bijeenkomst wordt een korte introductie gehouden van de deelnemers.

Ook bespreken we kort dat hetgeen in de intervisie wordt besproken vertrouwelijk is, zodat er een veilige sfeer is voor de deelnemers.

Bij de start van elke intervisiebijeenkomst wordt geïnventariseerd welke werkgerelateerde situaties de deelnemers willen inbrengen. Wat speelt er op dit moment bij jou? Waarover zou je inbreng van de groep op prijs stellen?

De groep beslist welk vraagstuk tijdens de bijeenkomst wordt opgepakt.

Criteria die daarbij kunnen spelen zijn:

 • Hoe zwaar weegt het probleem voor iemand?
 • Herkenbaarheid: in hoeverre speelt de situatie voor meerdere deelnemers
 • Urgentie: Hoe belangrijk is het dat er snel een oplossing wordt gevonden

Stap 1 (5 minuten)

Casusinbrenger schetst zijn probleem/dilemma

Dilemma dient voldoende concreet te zijn

Dus niet: ik twijfel of ik naar de rechter zal stappen

Wel: ik twijfel of ik naar de rechter zal stappen, want ik denk dat ik weinig kans van

slagen heb, maar ik wil ook mijn cliënt niet in de kou laten staan.

 

Stap 2 (10 minuten)

Groepsdeelnemers formuleren in stilte ieder 2 vragen en schrijven die op

Gespreksleider schrijft op (digitale) flipover.

De groepsdeelnemers dienen daarbij te zoeken naar de persoonlijk overtuigingen,

ingeslepen gewoonten of mentale instellingen van de casusinbrenger vragen. Ze letten daarbij ook op de non-verbale signalen. Daarnaast kunnen ze ook vragen

naar situatie, taak, ondernomen acties en de resultaten.

 

Stap 3 (10)

Casusinbrenger waardeert de vragen

Dit kan met een 0 (neutraal, geen speciale betekenis) of een + (belangrijk in denkproces) of welke vragen helpend zijn voor de casus.

 

Stap 4 (10)

Casusinbrenger legt waardering uit en beantwoordt vragen

 

Stap 5 (15-20)

Vrij gesprek, laatste ronde of Roddelronde (inbrenger is aanwezig en luistert)

De gespreksleider let erop dat alles aan de orde is gekomen

 

Stap 6 (15)

Deelnemers bepalen de kern van het probleem van de casusinbrenger.

 

Stap 7 (10)

Casusinbrenger bekijkt de inbreng van de deelnemers en stelt daar waar nodig vragen

Casusinbrenger herformuleert zijn probleem indien nodig

 

Stap 8 (20)

Deelnemers geven adviezen en doen suggesties

CI geeft aan wat hij of zij gaat doen, benoemt stimulerende en remmende krachten

Afronding: -evaluatie door GL, CI en deelnemers.

 

Vereisten voor intervisie

 • intervisie vindt plaats in een groep van ten minste drie en ten hoogste tien advocaten gedurende ten minste acht uur per jaar, met ten minste twee uur en ten hoogste vier uur aangesloten per dag onder begeleiding van een deskundige als bedoeld in artikel 26, eerste lid, van de Advocatenwet. Voor intervisie die voldoet aan de vereisten van de Vfas dienen er tenminste zes deelnemers en ten hoogste 10 deelnemers aan de intervisie deel te nemen.
 • Voor Vfas advocaten geldt dat de intervisiebijeenkomsten dienen te zien op mediation en/of op ethische vaardigheidsaspecten van procedures, advisering, onderhandeling en overleg.
 • de deelnemers zijn werkzaam op hetzelfde rechtsgebied of dezelfde rechtsgebieden;
 • deelnemende advocaten en de gespreksleider bespreken voorafgaand aan de intervisie de reikwijdte van de geheimhouding van hetgeen tijdens de intervisie wordt besproken;
 • de advocaten brengen ieder in één of meer dilemma’s of vragen over het eigen functioneren, de praktijkvoering of de praktijkuitoefening in; en
 • de gespreksleider bevestigt ieders deelname in een bewijs van deelname met een korte, niet inhoudelijke, omschrijving van hetgeen aan de orde is gekomen.

 

 

Tickets

Voor Familierecht en echtscheidingsmediation (Vfas begeleider)

Intervisie begeleider

Nathalie Groenewoud
Groenewoud Advocatuur-Mediation

Andere intervisies

€85,00
Online intervisie algemene praktijk Mar 18 Online intervisie Boek intervisie
€70,00
Intervisie personen en familierecht Oct 13 Online intervisie Boek intervisie
€75,00
Online Intervisie algemene praktijk Sep 15 Online intervisie Boek intervisie
Top