1. Een jaarabonnement (hierna ‘abonnement’) kost slechts €299,- exclusief btw (hierna: de ‘abonnementskosten’) voor een volledig jaar intervisie.

  2. Een abonnement geldt altijd per kalenderjaar, ongeacht op welk moment het abonnement wordt afgesloten. Het afsluiten van een abonnement later in het kalenderjaar wijzigt de abonnementskosten in beginsel dus niet. Uitsluitend indien u eerder in het kalenderjaar intervisies heeft geboekt via Intervitair, zijn hierover op uw verzoek afspraken te maken.

  3. Gedurende het desbetreffende kalenderjaar geeft het abonnement u het recht om voor maximaal 8 intervisiepunten te boeken. Dit komt (bijvoorbeeld) neer op 4 sessies van 2 uur, of twee sessies van 4 uur. U kunt zelf bepalen wanneer, waar en bij welke begeleider u deze punten wilt halen afhankelijk van het aanbod op de website. Intervitair behoudt zich het recht voor specifieke sessies of begeleiders uit te zonderen.

  4. De opzegtermijn bedraagt één kalendermaand. Behoudens opzegging, die dus uiterlijk op de laatste dag van november dient plaats te vinden, wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd. U ontvangt jaarlijks een factuur. Via de website zullen verschillende betaalmethodes beschikbaar worden gesteld. Indien u kiest voor automatische afschrijving, verleent u toestemming de abonnementskosten af te schrijven en staat u in voor voldoende saldo op uw rekening.

  5. De (voornoemde) abonnementskosten gelden voor dit jaar. Intervitair heeft het recht deze te indexeren en aan te passen. Doet zij dit, dan heeft u het recht binnen 1 maand na bekendmaking daarvan alsnog op te zeggen, behoudens indien reeds is geboekt via Intervitair.

  6. Intervitair streeft er continu naar om te zorgen voor (meer dan) voldoende aanbod via het platform. Er is voor u dus veel te kiezen, qua locatie, begeleider, methode, etc. Intervitair geeft geen garantie omtrent geschiktheid of overeenstemming met uw wensen (zoals voldoende intervisies in uw specifieke woonplaats, uw specifieke rechtsgebied, of van een specifieke begeleider). Wel garandeert Intervitair dat er voldoende gelegenheid is.

  7. Intervitair heeft het recht deze voorwaarden voor het abonnement te wijzigen. Uw voortgezet gebruik van Intervitair impliceert uw akkoord daarmee.

  8. Op uw gebruik van Intervitair zijn de algemene voorwaarden (https://intervitair.nl/algemene-voorwaarden/) en de privacy voorwaarden (https://intervitair.nl/privacy-voorwaarden/) van toepassing. U treft deze aan via de links of via www.intervitair.nl.